I. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności opisuje czynności przetwarzania danych podejmowane przez LOV Organic Sp. z o.o. w sytuacji, gdy LOV Organic Sp. z o.o. pełni funkcję administratora danych, który gromadzi dane osobowe klientów, dostawców lub pracowników i podejmuje decyzje o celu i środkach ich przetwarzania.

Korzystanie z serwisu wymaga przetwarzania danych osobowych klienta w zakresie podanym w §2 pkt. 1. Dane będą przetwarzane przez LOV Organic Sp. z o.o. w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80–280, KRS: 0000227278. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest LOV Organic sp. z o.o. ul. Mościckiego 1 24-100 Puławy, NIP: 9512360522, REGON: 146288918, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000434644 („Administrator”, „Administrator danych").

§ 1 CEL ZBIERANIA DANYCH

 1. Wszelkie dane podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu realizacji usług wynikających z zawartej umowy lub w celu dostarczenia niezbędnych informacji o treści umowy lub w celu realizacji marketingu bezpośredniego, w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody. Podstawę prawną przetwarzania stanowić będą: art. 6 ust. 1 lit a RODO (udzielona zgoda) art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Do przetwarzania danych osobowych uprawnia również art. 18 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422),
 2. Dane osobowe mogą być przetwarzane również w celach księgowo - podatkowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 3. Zapewnienie kontaktu - wszelkie dane podane przez Użytkownika w celu nawiązania kontaktu z Administratorem będą przetwarzane wyłącznie w tym celu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci udzielania wszelkich informacji na temat swojej działalności oraz na temat oferowanych przez siebie produktów i usług, na żądanie zainteresowanych osób. Przetwarzanie danych osobowych następuje również na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422).
 4. Przesyłanie zamówionych informacji handlowych - przetwarzanie danych osobowych, a w szczególności adresu poczty elektronicznej Użytkownika następuje zgodnie z przepisem art. 10 oraz art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422), lub zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j Dz.U. z 2014 poz. 243), w zależności od wyrażonej przez użytkownika treści zgody.
 5. Rekrutacja - wszelkie dane przesłane przez Użytkownika w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w tym celu i zgodnie z przepisami Kodeksu pracy i zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą w zakresie danych wykraczających poza te wskazane w art. 221 Kodeks Pracy. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

§ 2 ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH

 1. Administrator zbiera dane osób wyłącznie w zakresie podanym przez Użytkownika lub w zakresie wymaganym do prawidłowego zawarcia umowy o zakupach na stronie www.loveskinfood.pl takich jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania.

§ 3 PRAWO DOSTĘPU

 1. Użytkownik posiada możliwość zdecydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  2. wycofania udzielonej zgody, w przypadku przetwarzania danych osobowych podstawie udzielonej zgody, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem,
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 4. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres: kontakt@loveskinfood.pl. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

§ 4 PODANIE DANYCH JEST DOBROWOLNE

 1. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prowadzenia sprzedaży przez stronę www.loveskinfood.pl lub do zapewnienia kontaktu z Administratorem lub do otrzymywania od administratora zamówionych produktów.

§ 5 DOSTĘP OSÓB TRZECICH DO DANYCH

 1. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy LOV Organic Sp. z o.o.
 2. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 3. Dane osobowe Użytkowników mogą być powierzane innym podmiotom w związku ze świadczeniem przez nie usług na rzecz Administratora.

§ 6 ZABEZPIECZENIA ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), i że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

§ 7 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Administrator przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

§ 8 KONTAKT

 1. Wszelkie dodatkowe pytania związane z ochroną danych prosimy kierować na adres: kontakt@loveskinfood.pl

§ 9 ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie, o stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie www.loveskinfood.pl

 

 

II. PLIKI COOKIE

Wiele stron internetowych zapisuje na Twoim komputerze, a dokładniej w schowku konkretnej przeglądarki (Firefox, Internet Explorer, Chrome i inne) na Twoim koncie użytkownika komputera lub telefonu, na którym łączysz się z Siecią, tzw. pliki cookie, nazywane po polsku ciasteczkami.

Zazwyczaj pliki cookie są bardzo pożyteczne. Dzięki nim zapamiętywane są Twoje indywidualne ustawienia i dzięki nim możesz zalogować się do swojej poczty, a platforma sprzedaży pamięta, co włożyłeś do koszyka. Autorzy stron internetowych wiedzą dzięki nim, jak wielu użytkowników do nich zagląda i co konkretnie czytają, a czego nie. Informacje zbierane przy użyciu plików cookie mogą też służyć do zbierania informacji o Tobie w celach handlowych. Na przykład, jeśli często wchodzisz na strony o książkach, będziesz widział więcej reklam księgarni.

Strona loveskinfood.pl, w celu zapewnienia poprawnego działania, wymaga używania plików cookie. Jeżeli uważasz, że ich obecność narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć albo dla tej witryny, albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może jednak skutkować niewłaściwym funkcjonowaniem strony internetowej w twojej przeglądarce.

Jak wyłączyć pliki cookie

 1. W przeglądarce Mozilla Firefox

  W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

 2. W przeglądarce Microsoft Internet Explorer

  W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”. Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

 3. W przeglądarce Google Chrome

  W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz „Narzędzia” a potem „Wyczyść dane przeglądania...”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link „Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

 4. W przeglądarce Opera

  Przyciskiem „Opera” w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim „Ustawienia” i dalej „Wyczyść historię przeglądania...”. Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk „Zarządzaj ciasteczkami...” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

 5. W przeglądarce Apple Safari

  W menu „Safari” wybierz „Preferencje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.

 6. W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych

  Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

 

Serdecznie pozdrawiamy zespół: loveskinfood.pl